Protecția Datelor cu Caracter Personal

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către TACOMAR SRL  numai in măsura
permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).
 
Termeni in înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:
 „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe
elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale
sau sociale;
 „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea
la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a
limita prelucrarea viitoare a acestora;
 „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care,
singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter
personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul
intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul
Uniunii sau în dreptul intern;
 „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică,
agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul
decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa
autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date
cu caracter personal;
 „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată
și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o
acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 
TACOMAR SRL, prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării
contractelor de vanzare cu clienții; contracte de donatie incheiate cu donatori in cazul in care
actioneaza in calitate de partener al unor societati comerciale/persoane juridice de drept privat fara
scop lucrativ intr-o campanie de strangere fonduri; în vederea realizării intereselor legitime în relație
cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților.
Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privind situația
contului lor de pe scarimetal.ro ; informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea
comenzilor; evaluarea produselor si serviciilor oferite; activități comerciale; de promovare a
produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de
cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului
consumatorilor; desfasurare actiuni intreprinse in scopul strangerii de fonduri prin donatii directe
efectuate pe site-ul  scarimetal.ro   si informarea utilizatorilor despre aceste actiuni.

Prin citirea prezentei Politici de protecție a datelor cu caracter personal și a Notei de
Informare ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

 • dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor
  dvs.,
 • dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal,
 • dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor,
 • dreptul la restricționarea prelucrării,
 • dreptul la portabilitatea datelor,
 • dreptul la opoziție și
 • de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,
 • dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs.
  garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.